Raja Yoga

Ervaar de kracht van de stilte

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoofdstuk 1.  Voorwaarden voor Hatha Yoga, Zwangerschapsyoga en Karate Do

1.1. De eerste Hatha- of Zwangerschapsyoga of een Karate Do les is een gratis proefles en niet bindend. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijfformulier en de machtiging die we toesturen worden online geretourneerd aan ons. De aanstaande deelnemer krijgt van de administratie een bevestigingsmail dat men ingeschreven is, en wordt verwezen naar deze betalingsvoorwaarden, waarna de deelnemer deze voorwaarden ter kennisneemt. 

 

1.2. De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier online correct is ingevuld en samen met een geldige machtiging als het een cursus betreft, bij de administratie van De Yogaschool per mail ingeleverd is. De ontvangstdatum is tegelijkertijd datum van inschrijving. 

 

1.3. Voor iedere eerste inschrijving bij De Yogaschool geldt een bedenktijd van

14 dagen waarbinnen die eerste inschrijving zonder nadere toelichting kan worden herroepen. Dat is niet van toepassing op het eenmalige inschrijfgeld. De termijn van 14 dagen gaat in vanaf het moment van ontvangst van de ondertekende inschrijving.

 

1.4. De administratie stuurt per e-mail een bevestiging van de inschrijving naar de deelnemer of deelnemer.

1.5. Bij een afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan.

1.6. Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt De Yogaschool zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

1.7. De Yogaschool behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). Indien een cursus of opleiding door De Yogaschool wordt stopgezet hebben deelnemers  het recht zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

1.8 De deelnemer dient de huisregels van de leslocaties te kennen en tevens op te volgen. De link naar de pagina huisregels verwijst naar alle huisregels.

 

Hoofdstuk 2. Hoe te handelen in de lessen door deelnemers

2.0. De deelnemer houdt zich aan de door De Yogaschool gegeven instructies in iedere les en tevens deze vastgestelde reglementen en verklaart bij ondertekening inschrijfformulier deze te zullen naleven. Indien de deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, door wangedrag, is dit een reden om de deelnemer de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.1. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer De Yogaschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.  De deelnemer(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

 

2.2. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden voor aanvang van de les aan de docent. Hetzelfde geldt voor ieder medicijn- en drugsgebruik, alcohol of andere (extreme) verslavingen. De leerkracht en/of leiding beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen en klachten altijd op de hoogte gesteld door deelnemer van deelname aan onze lessen. Overleg bij klachten altijd vooraf met ons, voor het bezoeken van lessen.

 

2.3. Ook is De Yogaschool niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. We adviseren te allen tijde waardevolle spullen van iedere soort altijd thuis te laten. Zie tevens de huisregels. Doe sieraden allemaal af, thuislaten graag, ze storen bij beweging. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.

 

Hoofdstuk 3. Betaling van lessen 

 

3.0 Lesgelden voor Hatha Yoga, Zwangerschapsyoga en Karate Do.

De kosten voor Hatha Yoga, Zwangerschapsyoga bedragen per kalendermaand een vast bedrag, terug te vinden op de desbetreffende pagina op onze site en op het inschrijfformulier. Voor Karate Do – geldt hetzelfde en kijk dan ook deze web site.

3.1. Betaling van lesgelden.

De Yogaschool werkt uitsluitend met automatisch incasso van lesgelden. Het lesgeld wordt maandelijks afgeschreven rond de eerste helft van betreffende kalendermaand, betreffende het lesgeld van die maand. Verder bestaat ook de mogelijkheid, in overleg met De Yogaschool, dat het maandbedrag per bank vooruit wordt betaald, IBAN – NL69 INGB0007235463 van: De Yogaschool – Enschede.

3.2. Duur van een lesjaar.

De lessen in de disciplines Hatha Yoga en Zwangerschapsyoga zijn gebaseerd op 48 tot 50 weken per jaar, derhalve gemiddeld 12 betalende maanden. Iedereen kan het hele jaar door lessen volgen, ook in de zomer. Er is voor alle lessen een winterstop van 2 weken, de kerstvakantie van het regulier onderwijs. 

3.3. Extra Raja Yoga vakantielessen.

De extra Raja Yoga vakantielessen in de zomervakantie, kunnen door leden in de opleidingen bezocht worden. Bij deelname is een vast bedrag extra verschuldigd. We stellen onze deelnemers van tevoren op de hoogte van de mogelijkheden.

3.4. Feestdagen.

Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

3.5. Doorlopende inschrijving

De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De deelnemer ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de deelnemer uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. Er is altijd een minimale deelname van 3 lesmaanden bij zwangerschapsyoga voor de kwaliteitswaarborg. Ook bij Hatha Yoga is de deelname minimaal 3 maanden. 

 

3.6. Aanpassing van lesgelden.

De lesgelden kunnen door De Yogaschool worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren en inflatie. Dit zal altijd en tevens tijdig worden aangegeven en gebeurt meestal in de maanden september of januari. Indien een deelnemer het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de deelnemer per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De deelnemer dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

3.7. Aanwezigheid.

De deelnemer wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor hij/ zij ingeschreven staat. Tussen de Hatha Yoga lessen kan gewisseld worden in dezelfde week, zelfs per locatie. Alle lessen staan in de lesrooster op deze website. Een opschuiven of opsparen van lessen is niet mogelijk. Bij uitzonderingen vraag altijd even vooraf en altijd in overleg de administratie. Dat kan telefonisch of per mailcontact met De Yogaschool.

Hoofdstuk 4  Speciale aanvulling voor Zwangerschapsyoga en Karate Do.

 

4.1. Een minimale deelname van 3 maanden voor Zwangerschapsyoga
Voor zwangerschapsyoga geldt een minimale deelname van 3 maanden om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De eerste les wordt als proefles gerekend. Na 3 maanden deelname kan het lidmaatschap per direct opgezegd worden. Het lesgeld is berekend op gemiddeld 4 lessen per maand. We adviseren om 5 maanden deel te nemen. Stap graag in rond de 14 weken zwangerschap. Na 20 weken staan we deelname niet toe. We geven vier lessen per week.

 

4.2. Doorlopende lessen voor Karate Do
Karate Do lessen worden doorlopend onderwezen aan volwassenen en de jeugd, met uitzondering van de kerst en zomervakanties. Op feestdagen vallen de lessen uit. Data worden doorgegeven in de lessen en in apps. De Karate Do lessen voor de jeugd volgen de schoolvakanties voor de jeugd.

 

4.3. Kledingvoorschrift Karate Do.

Voor Karate Do is het dragen van een pak verplicht. Voor wedstrijden zijn uitrustingen verplicht. Materialen kunnen bij ons aangeschaft worden. Sponsorsportkleding of andere materialen zijn een gift aan de club.

4.4. Dojo reglementen voor Karate Do.

We hanteren een dojo kun, dat zijn dojo reglementen. Bezoek de karate do site, daar staan deze duidelijk op. We verwachten dat deelnemers en ouders / verzorgers deze regelementen kennen. In navolging daarvan, als de veiligheid in gevaar komt, kunnen we besluiten deelnemers te weigeren bij onze lessen als deze in strijd zijn met de dojo reglementen.

 

Hoofdstuk 5. Alle voorwaarden voor de Raja Yoga Opleidingen.

We hebben ze onderverdeeld in: Basisopleidingen, Docenten – en Meesteropleidingen. Wekelijks en maandelijks.

 

Voor alle Raja Yoga Opleidingen hanteren we de Voorwaarden van het NRTO en de Gedragscode van het NRTO. Voor zover onze bepalingen voor Raja Yoga onverhoopt strijdig zouden zijn met de voorwaarden of gedragscode van het NRTO zijn de voorwaarden van het NRTO leidend.

 

5.0. Voor alle Raja Yoga Opleidingen gelden de voorwaarden van het NRTO
In de Raja Yoga opleidingen hanteren we de voorwaarden zoals vermeld op de NRTO pagina’s en op het ingevulde inschrijfformulier dat de deelnemer heeft ontvangen en geretourneerd. Het betreft steeds jaartrainingen die men als deelnemer volgt. Voor iedere aanvang van welke leerjaar dan ook is er altijd persoonlijk contact geweest met de leiding van De Yogaschool.

 

5.1. Algemene richtlijnen voor de deelnemer

De deelnemer voldoet aan de richtlijnen die we aangeven op de pagina Basisopleidingen en het inschrijfformulier, dat naar waarheid is ingevuld door de deelnemer.

 

5.2. Gedrag, kledingvoorschrift voor Raja Yoga en lesboeken

Voor het volgen van Raja Yoga onderwijs is gepaste schone (sport) kleding nodig die het lichaam bedekt. Lesboeken zijn per leerjaar nodig en de kosten daarvan zitten bijin het lesgeld voor ieder studiejaar. Notitie materiaal kan de deelnemer zelf eventueel meenemen. We hanteren de Yamas en Niyamas als uitgangpunt voor iedere les en verwachten dat iedere deelnemer en leerkracht zich daaraan houdt. De uitleg over yama en niyama is direct bij aanvang van de Basisopleiding. Sieraden thuislaten en mobieltjes ook of deze uitzetten.

 

5.3. Aanwezigheid in de Raja Yoga opleidingen, de leeromgeving, een lesjaar goed volbrengen.

Wees aanwezig in iedere les want de lessen worden opgebouwd naar intensiviteit. Er is minimale deelname vereist van 80%. Naast  contacturen door middel van de lessen, in de basis en ook de docenten- en meesteropleidingen is er zelfstudie middels het online – leerprogramma, de leeromgeving en tevens het lesschema. De oprachten in de leeromgeving moeten ingevuld worden om ieder lesjaar succesvol te kunnen volbrengen.  

 

5.4. De Basisopleiding
De inschrijving voor de Basisopleiding bevat een deelname van 10 lesmaanden en lesgelden. Er zijn 40 lesweken. Men schrijft zich in voor een geheel studiejaar van 40 weken. Na het succesvol hebben doorlopen van de Basisopleiding stroomt de deelnemer met wederzijds goedvinden door naar de Docentenopleiding. De studieperiode bedraagt in de Docentenopleiding bedraagt 3 lesjaren. 

 

5.5. De Docentenopleiding
Na het succesvol doorlopen van de Docentenopleiding kan de deelnemer deelnemen aan de Meesteropleiding van 3 jaren. Het inschrijfformulier van de Basisopleiding wordt een inschrijving Docentenopleiding bij aanvang van de eerste les Docentenopleiding. Daarna betreft dit de inschrijving voor de vervolg/Meesteropleidingen. Men volgt steeds jaartrainingen van aangesloten blokken van 40 lessen. Bij aanvang van een les-seizoen wordt men geacht het betreffende leerjaar te volbrengen evenals de vragen in de leeromgeving..

 

5.6 De Maandelijkse opleiding

Dit programma is onderdeel van de Raja Yoga opleidingen. Deelnemers volgen een maandelijkse lesdag en hebben toegang tot hun deel van de online leeromgeving. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een maandelijks online 1-op-1 gesprek met een leerkracht ter begeleiding van hun thuisstudie en dagelijkse beoefening.

 

5.7. Betalingen Basisopleidingen en vervolgopleidingen
Deelnemende of deelnemer betaalt zelf per maand, of per jaar vooraf, de 10 les-maanden, of 40 lessen, met een gemiddelde van 4 lessen per maand. Voor de Basis-, docenten- en meesteropleiding staat het lesgeld per maand op de website steeds actueel vermeld, bij aanvang van het desbetreffende leerjaar van 40 lessen of blok dat aanvangt. Deelnemende kan het beste de Yogaschool machtigen tot afschrijving van lesgelden. Een machtiging is aan te vragen via mailcontact met de administratie van de Yogaschool. Het rekeningnummer is IBAN – NL69 INGB 0007235463 van: De Yogaschool – Enschede. 

 

5.8. Aanpassing van lesgelden voor alle Raja Yoga opleidingen

De administratie van De Yogaschool geeft het lesbedrag voor aanvang van les 1 van ieder leerjaar door. Er is een jaarlijkse indexering van lesgelden. Iedere deelnemer in ieder leerjaar in de opleidingen, legt zich steeds voor een leerjaar vast en zal bij tussentijdse beëindiging 50% van de resterende maanden van dat jaar ineens betalen.

 

5.8. Uitschrijving Docenten en vervolgopleidingen
Besluit men de Docentenopleiding te verlaten dan dient dit schriftelijk met opgave van redenen ingediend te worden bij de administratie van De Yogaschool. De uitschrijving is alleen geldig met een schriftelijke ontvangstbevestiging zijdens De Yogaschool. Als men de docentenopleiding in januari van dat jaar begonnen is, men besluit niet verder te gaan, maak je dat voor aanvang nieuwe kalenderjaar kenbaar aan ons.

 

5.9. Examens
Aan het einde van het derde docentenjaar kan men deelnemen aan het examen, de data worden jaarlijks bekend gemaakt, er zijn twee mogelijkheden per kalenderjaar. Een examenaanvraag dient schriftelijk, per mail te worden ingediend. Na goedkeuring van de leerkracht en van de examencommissie kan worden deelgenomen aan het uitgebreide examen. De examencommissie bestaat op dit moment uit 4 personen.  

 

6.0. Werk en werkgelegenheid
De Raja Yoga opleidingen zijn een Beroepsopleiding. Bij het succesvol afstuderen bij de docentenopleidingen wordt de deelnemer werk aangeboden door De Yogaschool.

 

7.0. Klachtenprocedure

Als een deelnemer of leerling een klacht heeft, maakt hij of zij die in eerste instantie kenbaar bij zijn of haar leerkracht. Als de reactie van de leerkracht niet tevredenstellend is, of als er onverhoopt sprake is van een vertrouwensbreuk tussen leerkracht en leerling, dan kan de leerling zijn of haar klacht escaleren naar de leiding van De Yogaschool. De daarvoor geëigende emailadressen zijn bekend bij iedere leerling. De leiding van De Yogaschool zal binnen 48 uur reageren op een ontvangen klacht. De leiding van De Yogaschool kan besluiten om een onafhankelijke klachtencommissie in het leven te roepen die bestaat uit tenminste 3 erkende leerkrachten met minimaal 3 jaar lesgevende ervaring. De betrokken leerkracht maakt geen deel uit van die commissie. De klachtencommissie zal tot een unaniem oordeel komen. Als dat oordeel niet tevredenstellend is voor de leerling, dan kan die zijn of haar geschil aanhangig maken bij de klachtencommissie van het NRTO.

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).

IMG_0623

Aanmelden voorprogramma

Meld je aan voor ons voorprogramma en maak op laagdrempelige manier kennis met Raja Yoga.

We gebruiken cookies op deze website om jou de beste ervaring te bieden.

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de brochure naar toe sturen?

 Je gegevens zijn veilig