Raja Yoga

Ervaar de kracht van de stilte

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle lessen die plaats vinden binnen De Yogaschool. Hierbij de voorwaarden die algemeen gelden voor alle Opleidingen en Cursussen. Verderop staan de aanvullingen per discipline.

Voor alle cursussen te weten: Hatha Yoga, Zwangerschapsyoga en Karate Do. Voor alle Opleidingen.

De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier online correct is ingevuld en samen met een geldige machtiging bij De Yogaschool ingeleverd is. De datum is tegelijkertijd datum van inschrijving.

De administratie stuurt per e-mail een bevestiging van de inschrijving naar de cursist. Als er geen e-mail bekend staat bij ons kan deze bevestiging ook per post opgestuurd worden.

Bij een afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt De Yogaschool zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

De Yogaschool behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). In deze gevallen krijgen leden de mogelijkheid zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

De deelnemer dient de huisregels van de leslocaties te kennen en na te leven. Deze hangen ook op borden in de leslocaties.

De deelnemer houdt zich aan de door De Yogaschool gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dit een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist De Yogaschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.  De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. De Yogaschool beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen altijd op de hoogte gesteld van deelname aan onze lessen.

Ook is De Yogaschool niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen, we adviseren ten allen tijde waardevolle spullen thuis te laten. Sieraden allemaal af,  thuislaten graag. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).

Lesgelden voor alle Cursussen.
De kosten voor de cursussen bedragen vanaf 1 januari 2019 per kalendermaand:
Hatha Yoga 36,00 euro (1,5 uur)
Karate Do 17 – 21 jaar € 23,00 per maand voor 2 of 3 lessen per week.
21 en ouder € 29,00 per maand voor 1 les per week.
21 en ouder € 36,00 per maand voor 2 of 3 lessen per week.
Karate voor jeugd t.m. 16 jaar 19,70 euro  (2 lessen per week)
Zwangerschapsyoga 37,00 euro (1 uur per week)

De Yogaschool werkt uitsluitend met automatisch incasso van lesgelden voor de cursussen. Lesgeld wordt maandelijks afgeschreven aan het einde van betreffende kalendermaand betreffende het lesgeld van die maand. Verder bestaat ook de mogelijkheid, in overleg met De Yogaschool, dat het maandbedrag per bank vooruit wordt betaald, IBAN – NL69 INGB0007235463 van: De Yogaschool – Enschede.

De lessen zijn gebaseerd op 44 weken per jaar (meestal meer), derhalve gemiddeld 11 betalende maanden. De maand augustus wordt niet als lesmaand gerekend, tenzij in deze maand les gegeven wordt, dan hanteren we juli.

Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

De vakantielessen in de Zomervakantie, in augustus meestal op zaterdagochtend en donderdagavond kunnen door iedereen bezocht worden. Bij deelname is een maand lesgeld extra verschuldigd.

De eerste Hatha Yoga- of een Karate Do les is een gratis proefles en niet bindend. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijfformulier en de machtiging worden online geretourneerd aan ons. De aanstaande cursist krijgt van de administratie een bevestigingsmail dat men ingeschreven is, en wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden, waarna de cursist deze voorwaarden ter kennis neemt. 

De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de cursist uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. Er is altijd een minimale deelname van 3 lesmaanden.

De lesgelden kunnen door De Yogaschool worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. Dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurt meestal in de maand januari. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

De cursist wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor hij/ zij ingeschreven staat. Tussen de Hatha Yoga lessen kan gewisseld worden in dezelfde week, zelfs per locatie. Alle lessen staan in de lesrooster op onze website. Een opschuiven of opsparen van lessen is niet mogelijk, bij uitzonderingen vraag altijd vooraf en altijd in overleg telefonische of per mailcontact met De Yogaschool .

Aanvulling per discipline 

Voor Karate Do
Karate Do lessen worden doorlopend onderwezen aan volwassenen en de jeugd, met uitzondering van de kerst en zomervakanties. Er zijn derhalve  44 lesweken en 11 betalende maanden. Op feestdagen vallen de lessen uit. Data zijn te vinden op de pagina’s over martial arts. De Karate Do lessen voor de jeugd volgen de schoolvakanties voor kinderen.

Voor Karate Do is het dragen van een pak verplicht. Voor wedstrijden zijn uitrustingen verplicht. Materialen kunnen bij ons aangeschaft worden. Sponsorsportkleding of andere materialen zijn een gift aan de club.

We hanteren een dojo kun, dat zijn dojo reglementen. We verwachten dat deelnemers en ouders / verzorgers deze reglementen kennen. In navolging daarvan, als de veiligheid in gevaar komt, kunnen we besluiten deelnemers te weigeren bij onze lessen.

Voor Zwangerschapsyoga
Voor zwangerschapsyoga geldt een deelname van minimaal 3 maanden. De eerste les wordt niet als gratis proefles gerekend. Na 3 maanden deelname kan het lidmaatschap per direct opgezegd worden. Het lesgeld is berekend op gemiddeld 4 lessen per maand.

Voor alle Raja Yoga Opleidingen
In de Raja Yoga opleidingen hanteren we de voorwaarden zoals vermeld in het documentatieboekje, naast de voorwaarden op deze pagina. Het betreft steeds jaartrainingen. Van te voren is er altijd persoonlijk contact geweest met de leiding. De student voldoet aan de richtlijnen die we aangeven op de pagina Basisopleidingen. Voor het volgen van Raja Yoga onderwijs is gepaste schone (sport) kleding nodig die het lichaam bedekt.

Basisopleiding
De inschrijving voor de Basisopleiding bevat een minimale deelname van 10 lesmaanden en lesgelden. Er zijn 40 lesweken. Men schrijft zich in voor een geheel les- seizoen. Het rekeningnummer is IBAN – NL69 INGB 0007235463 van: De Yogaschool – Enschede.

Na het succesvol hebben doorlopen van de Basisopleiding stroomt de student met wederzijds goedvinden door naar de Docentenopleiding. De studieperiode bedraagt 3 lesjaren. Na het succesvol doorlopen van de Docentenopleiding kan de student deelnemen aan de Meesteropleiding van 3 jaren.

Het inschrijfformulier van de Basisopleiding wordt een inschrijving Docentenopleiding bij aanvang van de eerste les Docentenopleiding. Daarna betreft dit de inschrijving voor de vervolg/Meesteropleidingen. Men volgt steeds jaartrainingen. Bij aanvang van een les-seizoen wordt men geacht het betreffende lesjaar en volgende lesjaren te volbrengen.

Betalingen Basis en vervolgopleidingen
Deelnemende betaald zelf per maand, vooraf, 10 les-maanden, met een gemiddelde van 4 lessen per maand. Voor de Basis-, docenten- en meesteropleiding staat het lesgeld per maand op de website actueel vermeld bij aanvang van het desbetreffende seizoen dat aanvangt in september of januari. Er is een jaarlijkse indexering. Deelnemende kan het beste de Yogaschool machtigen tot afschrijving van lesgelden. Machtigingskaart aan te vragen via mailcontact met de administratie van de Yogaschool.

Uitschrijving Docenten en vervolg opleiding
Besluit men de Docentenopleiding te verlaten dan dient dit schriftelijk met opgave van redenen ingediend te worden bij De Yogaschool. De uitschrijving is alleen geldig met een schriftelijke ontvangstbevestiging zijdens De Yogaschool. Een eventuele opzegging kan alleen gehonoreerd worden in de zomervakantie periode. Men kan opzeggen tussen 15 juli en 1 september van dat kalenderjaar. Als men de docentenopleiding in januari van dat jaar begonnen is, men besluit niet verder te gaan, maak je dat voor aanvang nieuwe kalenderjaar kenbaar aan ons.

Examens
Aan het einde van het derde docentenjaar kan men deelnemen aan het examen, data worden jaarlijks bekend gemaakt. Een examenaanvraag dient schriftelijk / per mail te worden ingediend.

Werk 
Het betreft hier een Beroepsopleiding en bij het succesvol afstuderen bij de docentenopleidingen wordt de student werk aangeboden door De Yogaschool.

800px-YouTube_social_white_squircle.svg

Abonneer je op ons
youtube-kanaal

IMG_0623

Aanmelden voorprogramma

Meld je aan voor ons voorprogramma en maak op laagdrempelige manier kennis met Raja Yoga.

We gebruiken cookies op deze website om jou de beste ervaring te bieden.

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de brochure naar toe sturen?

 Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment afmelden